Psychotherapiepraktijk Blonk

Privacystatement Psychotherapiepraktijk Blonk

uw privacy in mijn praktijk…

Psychotherapiepraktijk Blonk, gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87707403, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Psychotherapiepraktijk Blonk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

1. Toepassing 

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychotherapiepraktijk Blonk persoonsgegevens verwerkt: 

a. (potentiële) cliënten; 

b. bezoekers aan Psychotherapiepraktijk Blonk; 

c. bezoekers van ; 

d. alle overige personen die met Psychotherapiepraktijk Blonk contact opnemen of van wie Psychotherapiepraktijk Blonk persoonsgegevens verwerkt. 

2. Verwerking van persoonsgegevens 

Psychotherapiepraktijk Blonk verwerkt persoonsgegevens die: 

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; 

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers; 

c. audio-opnames tijdens sessies gebeuren uitsluitend met toestemming van de client. 

3. Doeleinden verwerking 

Psychotherapiepraktijk Blonk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden; 

4. Rechtsgrond 

Psychotherapiepraktijk Blonk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: 

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; 

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.; 

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren; 

5. Verwerkers 

Psychotherapiepraktijk Blonk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychotherapiepraktijk Blonk persoonsgegevens verwerken. Psychotherapiepraktijk Blonk sluit met verwerkers een 

verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. 

6. Persoonsgegevens delen met derden 

Psychotherapiepraktijk Blonk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychotherapiepraktijk Blonk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. 

7. Doorgifte buiten de EER 

Psychotherapiepraktijk Blonk geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychotherapiepraktijk Blonk ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

8. Bewaren van gegevens 

Psychotherapiepraktijk Blonk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychotherapiepraktijk Blonk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: 

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; 

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 

9. Wijzigingen privacystatement 

Psychotherapiepraktijk Blonk kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Psychotherapiepraktijk Blonk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 

10. Rechten, vragen en klachten 

U hebt het recht Psychotherapiepraktijk Blonk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychotherapiepraktijk Blonk door een emailbericht te sturen naar . Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychotherapiepraktijk Blonk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychotherapiepraktijk Blonk door een e-mailbericht te sturen naar . Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Zwolle 05-01-2024